الکامپ
حضور همراه اول دیجیتال در نمایشگاه الکامپ مشهد 20 ژانویه 2020

حضور همراه اول دیجیتال در نمایشگاه الکامپ مشهد

ریال نیوز: اپراتور اول در رویدادهای هم زمان «الکامپ» و «شهر هوشمند» مشهد با رویکرد ارائه سرویس های دیجیتال و سازمانی حضور دارد.