ریال نیوز:کادر درمان بیمارستان بقیة الله (عج) تهران میزبان پویش #من_محمد_را_دوست_دارم بود.

به گزارش ریال نیوز، کادر درمان بیمارستان بقیه الله (عج) تهران از پویش #من_محمد_را_دوست_دارم استقبال کردند.