ریال نیوز : مجید کالجی سرپرست کمیته سرمایه گذاری ، مالیات، بیمه و مسؤلیت مدنی انجمن حقوقی ورزش جمهوری اسلامی ایران شد.

به گزارش ریال نیوز ، طی حکمی از سوی آقای باقرنیا، سرپرست انجمن حقوق ورزشی جمهوری اسلامی ایران ، مجید کالجی بعنوان سرپرست کمیته امور سرمایه گذاری، مالیات ، بیمه و مسولیت مدنی این انجمن منصوب شد.

  • منبع خبر : ریال نیوز