ریال نیوز:برای سومین روز متوالی متغیرهای نگران کننده کرونا رشدی مثبت را به ثبت رساندند. مقایسه این آمار با وضعیت مشابه در تابستان و پاییز چه تصویری را از وضعیت کرونا ترسیم می کند؟

به گزارش ریال نیوز، در دهمین روز دی ماه آمار روزانه از متغیر های نگران کننده کرونا برای سومین روز متوالی رشدی مثبت را به ثبت رساند. بررسی این آمار ها از نمای فصلی و شش ماهه برای متغیرهای ابتلا، فوتی و بیماران بدحال روزانه حاکی از آن است که حتی اگر کاهشی هم در برخی آمار ها صورت گرفته اما هنوز دربرخی متغیر ها وضعیت نسبت به پاییز و تابستان قرمز است.

رشد فصلی و شش ماهه ابتلا بیش از ۵۰ درصد

میزان مبتلایان روزانه در ۱۰ دی ماه به ۶ هزار و ۲۷۲ نفر رسید که نسبت به روز قبل ۲٫۶ درصد رشد داشته است. این در حالی بود که رشد روزانه ابتلا در دو روز گذشته نیز مثبت بوده است. مقایسه این متغیر با موقعیت مشابه در فصل قبل نشان از رشدی ۶۴ درصدی دارد. رشد شش ماهه ابتلا نیز در این متغیر ۱۵۵ درصد محاسبه می شود که در نهایت وضعیت این متغیر را نسبت به موقعیت های مشابه قبلی قرمز رنگ ترسیم می کند.

متغیر دیگری که در آمارهای کرونایی می تواند  نمایانگر شدت بیماری در ایران باشد شمار بیماران بدحال کرونایی است.

میزان بیماران بدحال کرونایی در روز جاری به ۵ هزار و ۸۷ نفر رسید. گرچه این متغیر نسبت به روز گذشته ۰٫۸ درصد کاهش داشته اما مقایسه فصلی این متغیر حاکی از رشدی ۲۳ درصدی بوده است. در کنار این افزایش، رشد شش ماهه این متغیر نیز در حدود ۱۵۵ درصدبرآورد می شود که تقریبا برابر با رشد شش ماهه ابتلا در این موقعیت است.

به عبارت دیگر شمار بیماران وخیم در دهم دی ماه هنوز بیش از دوبرابر این رقم در دهم تیر است.

 سیاهترین متغیری که بیانگر وضعیت مرگ ومیر در کشور است شمار روزانه جانباختگان بر اثر بیماری کرونا است.

در روز دهم دی ماه میزان فوتی های روزانه به ۱۴۹ نفر رسید که نسبت به روز قبل رشدی ۱۳ درصدی داشت. این سومین روز متوالی است که میزان فوتی های روزانه رشدی مثبت را از خود بجای می گذارند.

این در حالی است که تا قبل از این سه روز رشد فصلی و شش ماهه این متغیر به کمتر از صفر رسیده بود. روند های فصلی و شش ماهه نیز نشان از افزایش رشد در این مقطع زمانی دارد.

130