ریال نیوز : مدیرکل حوزه وزارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با حفظ سمت؛ سرپرست معاونت حقوقی، مجلس و استانهای وزارت صمت شد.

به گزارش ریال نیوز به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا رحمانی – وزیر صمت – در حکمی افشار فتح‌اللهی را با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت حقوقی، مجلس و استان های وزارت صمت منصوب کرد.

وی جایگزین سید شریف حسینی در این سمت شد.