ریال نیوز: بانک مرکزی در عملیات بازار باز در دهم دی ماه به صورت خالص ۱۷۰ میلیارد تومان نقدینگی قبض کرد. اما روند برگزاری معاملات در یک ماه گذشته چه تصویری را از کمبود نقدینگی ترسیم می کند؟

به گزارش ریال نیوز، در دهمین روز دی ماه معاملات هفتگی بازار باز حاکی از ۴ هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان تزریق نقدینگی به بانک‌ها بود. این در حالی بود که در این بازار ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان نیز قبض پول صورت گرفت که در نهایت مانده را به منفی ۱۷۰ میلیارد تومان کشاند. روند یک ماه گذشته خرید و فروش اوراق به منظور انبساط و انقباض نقدینگی در بازار بین بانکی چه توصیفی را از کمبود نقدینگی در این بازار ارائه می دهد؟

بانک مرکزی هر هفته درعملیات بازار باز به خرید و فروش اوراق بدهی بین بانک‌ها پرداخته تا از این طریق بتواند نقدینگی بانکها را کنترل کند.

از این رو، در هفته اخیر بانک مرکزی با تزریق ۴ هزار و ۵۳۰  میلیارد تومان نقدینگی در قالب توافق بازخرید با سررسید ۱۴ روزه با حداقل نرخ ۲۰٫۰ درصد به بانک‌های متقاضی موافقت کرده است. از سوی دیگر بازخرید دوهفته قبل نیز به ارزش ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در این بازار انجام شد که به نوعی انقباض نقدینگی در این بازار محسوب می شود.

درنهایت مابه التفاوت این ارقام نشان از آن دارد که به صورت خالص ۱۷۰ میلیارد تومان نقدینگی از بازار بین بانکی جمع آوری شده است.

بالاتر بودن میزان انبساط نمایانگر کمبود نقدینگی در بازار بین بانکی است. از این رو مقایسه روند تزریق نقدینگی در هفته های اخیر می تواند وضعیت این بازار را از این لحاظ دقیقتر توصیف کند.

کمبود نقدینگی بانک‌ها

روند انبساط نقدینگی در این بازار از ۱۲ آذر ماه تا کنون مسیری نوسانی را طی کرده است. در همین راستا پس از آنکه در هفته قبل بانک مرکزی ۳ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان اوراق از بانک‌ها خریداری کرده بود در دهم دی ماه این مبلغ را هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان افزایش داد.

از سوی دیگر نرخ سود باز خرید این اوراق همواره صعودی بوده است. به عنوان مثال در ۱۲ آذر ماه نرخ سررسید، معادل با ۱۹٫۵ درصد بوده که با افزایش تدریجی مداوم خود در ۱۰ دی ماه به ۲۰ درصد رسیده است.

کنارهم گذاشتن دو روند انبساطی نقدینگی و نرخ سود در بازار بین بانکی حاکی از آن است که این بازار هنوز با مشکل کمبود نقدینگی مواجه بوده و این مشکل تاکنون بر طرف نشده است. آنقدر که بانکها را حتی با خرید اوراق در نرخ های بالاتر نیز راضی کرده است.