ریال نیوز : سیدعلیرضا بنی هاشم کمالی طی حکمی بعنوان دبیر اجرایی خانه صنعتکاران ایران منصوب شد.

به گزارش ریال نیوز ، با حکم سید محمد موسوی ، رئیس خانه صنعتکاران ایران ، سید علیرضا بنی هاشم کمالی به عنوان دبیر اجرایی این مجموعه صنعتی منصوب شد.