پرداخت هزینه کمک معیشتی
کمک معیشتی افراد نباید بر اساس دارایی آنها باشد 30 نوامبر 2019

کمک معیشتی افراد نباید بر اساس دارایی آنها باشد

ریال نیوز: رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی می‌گوید اگر قرار است در طرح معیشتی عدالت اجتماعی رعایت شود به جای دارایی‌ افراد باید هزینه معیشت و درآمد ملاک عمل قرار گیرد و کسانی که ماشینها و ملک‌های میلیاردی خرید و فروش می‌کنند نباید کمک معیشتی به آنها پرداخت نشود.