ریال نیوز:عطا بهرامی کارشناس اقتصادی در مصاحبه ای به امکان سنجی سود و زیان در بازار بورس تهران و رفتار بهینه برای سهامداران خرد پرداخت.

به گزارش ریال نیوز، بازار بورس پس از یک سال توفانی دچار نوسانات شدید شده و زیان های زیادی را به سهامداران خرد وارد کرده است.

سهامداران خرد چه رفتاری باید در بازار بورس داشته باشند تا دچار زیان بیشتر نشده و یا بتوانند سود کنند؟

عطا بهرامی کارشناس اقتصادی معتقد است که بخش عمده بازار در اختیار دولتی ها است و سهامداران خرد در سوگیری بازار بورس و رشد و سقوط شاخص کل تعیین کننده نیستند.

این کارشناس در این مصاحبه به این سوالات پاسخ داده و از کسانی که معتقدند باید مردم با پول های اندک چندمیلیونی به قیمت زیان دیدن؛ از بازار خارج نشوند و به تولید کمک کنند انتقاد کرده است.