ریال نیوز:امیرعلی تباشیری عضو هیئت مدیره خانه صنعت معدن وتجارت جوانان شد.

به گزارش ریال نیوز، انتخابات خانه صنعت، معدن و تجارت روز گذشته چهارشنبه تاریخ ۲۱/۸/۱۳۹۹ برگزار شد. در این انتخابات امیرعلی تباشیری با کسب آرای مور نظر به عنوان عضو هئیت مدیره خانه صعنت معدن و تجارت جوانان منصوب شد.