ریال نیوز : ساختار شورایاری محلات زمینه مناسبی برای جلب مشارکت مردم در تصمیم گیری های مدیریت شهری است.

مصیب نظری ، کاندیدای انتخابات شورایاری محلات تهران در گفت‌وگو با ریال نیوز مطرح کرد: شکل گیری ساختار شورایاری اتفاق خوبی برای کارکردی در راستای حکمروایی خوب شهری است.

وی پیگیری مطالبات شهروندی را از اولویت های وظایف شورایاران دانست و گفت :
مدیریت شهری باید شرایط مشارکت و حضور شورایاران در تصمیم سازی های شهری را فراهم کند.

وی تصریح کرد : مجموعه مدیریت شهری بایستی بر این باور برسند که برای حکمروایی خوب شهری نیازمند مشارکت پویای شهروندان و پاسخگویی مطالبات شهروندان هستند.