ریال نیوز : دولت در لایحه بودجه پیشنهادی برای سال آینده، مالیات بر مصرف سیگار را ۱۵۰۰ میلیارد تومان و مالیات بر فروش سیگار را ۶۳۱ میلیارد تومان پیش بینی کرده است.

به گزارش ریال نیوز، در بخش درآمدهای لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال آینده که در جداول پیوست (جدول شماره ۵) آمده است، مالیات بر مصرف سیگار ۱۵۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است.

همچنین مالیات بر فروش سیگار نیز ۶۳۱ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

بنابراین دولت سال آینده از فروش و مصرف سیگار بالغ بر ۲.۱ هزارمیلیارد تومان درآمد کسب خواهد کرد.

  • منبع خبر : ریال نیوز