ریال نیوز:با مجوز شورای عالی بورس ضریب تعدیل اعتباری کارگزاران تا ۵۰ درصد افزایش یافت. این رقم، هم اکنون ۲۰ درصد است.

به گزارش ریال نیوز، با مجوز شورای عالی بورس سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز شد تا در صورت لزوم نسبت به افزایش ضریب اعتباری کارگزاران تا ۵۰ درصد اقدام کند. همچنین همه صندوق های سرمایه گذاری مجاز به خرید سهام عدالت هستند.